Privacy beleid Kinderfysiotherapie Emmen

Nu aanmelden
Privacy beleid

 

Kinderfysiotherapie Emmen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met  persoonsgegevens.

Kinderfysiotherapie Emmen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysiotherapie Emmen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, cliënten hierop willen wijzen en deze respecteren.

Kinderfysiotherapie Emmen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website of onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Uw persoonsgegevens worden door Kinderfysiotherapie Emmen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
 • Het leveren van (kinder-) fysiotherapeutische zorg; onderzoek, advies en behandeling.  
 • Indien nodig overleg met derden (te denken aan huisarts, paramedici of medisch specialist).
 • Cliënttevredenheidsonderzoek (via Mediquest).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres/postcode
 • Plaats
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Inloggegevens (indien van toepassing)
 • Etnische afkomst
 • BSN-nummer
 • Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden

Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor de volgende doeleinden:

 • Het declareren van geleverde zorg
 • Het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek
 • Emailverkeer en het opbouwen van de website
 • Financiële administratie

De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de praktijk/(kinder)fysiotherapeut persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming is opgenomen in de behandelovereenkomst.


Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Kinderfysiotherapie Emmen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Kinderfysiotherapie Emmen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

De patiëntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek).


Beveiliging
Kinderfysiotherapie Emmen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • Gebruik maken van een softwareleverancier die voldoet aan de NEN 7510 normen met twee factor authenticatie
 • Gebruik maken van een beveiligde mailomgeving
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • De papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten dossierkasten
 • De gegevens voor het patiënttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt
 • Alle personen die namens Kinderfysiotherapie Emmen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Regelmatige evaluatie van onze privacy maatregelen

 
Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke bij de praktijk beschikbaar zijn. Tevens kan er  bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Bij genoemde verzoeken wordt gevraagd om u te legitimeren.

 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met de praktijkhoudster contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Als er naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met de praktijkhoudster Miranda Naber-Hullegie.Contactgegevens

Kinderfysiotherapie Emmen
Brinkenhalte 22B
7812 HX Emmen
0591-630016
info@kinderfysiotherapie-emmen.nl
www.kinderfysiotherapie-emmen.nl

 
versie 1 mei 2018

Vragen?

bel met onze praktijk:

0591 - 630016

Bezoekadres Emmen

Brinkenhalte 22B

7812 HX Emmen

Bezoekadres Klazienaveen

Brugstraat 158

7891 AV Klazienaveen

Bezoekadres Zweeloo

Marktstraat 2c

7851 AB Zweeloo